Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за повърхностните води

„На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите.

Проектът на Наредба беше публикуван за обществено обсъждане в периода 31.03.2023 – 30.04.2023 г. В този период е получено становище от Институт по океанология (ИО) – БАН с предложение в Част II. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ КАТЕГОРИЯ „КРАЙБРЕЖНИ МОРСКИ ВОДИ“, т. А. „Биологични елементи за качество“ от проекта на Наредбата, да бъде отразен напредъка по характеризиране на типовете крайбрежни води и надградените класификационни системи за оценка на екологичното състояние по Биологични елементи за качество Фитопланктон и Макрозообентос. В тази връзка предложенията на ИО – БАН са приети и проектът на Наредба е допълнен.

С оглед горепосоченото и тъй като предложенията на ИО – БАН представляват съществено допълнение към проекта на Наредба, във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗНА, проекта на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. се публикува повторно за обществено обсъждане.

Срокът за предоставяне на становища е до 01.07.2023 г.“

Повече на страницата на МОСВ.