Новини

Текстил рециклиране

Кръгова икономика за текстила

ЕС настоява за поемане на отговорност за намаляване, повторна употреба и рециклиране на текстилните отпадъци и стимулиране на пазарите за употребяван текстил.
Комисията предлага правила, с които да се повиши отговорността на производителите за целия жизнен цикъл на текстилните продукти и да се подкрепи устойчивото управление на текстилните отпадъци в ЕС. Тази инициатива ще ускори развитието на сектора за разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране на текстилни изделия в ЕС в съответствие със Стратегията на ЕС за устойчив и кръгов текстил.

Комисията предлага да се въведат задължителни и хармонизирани схеми за разширена отговорност на производителя (EPR) за текстил във всички държави-членки на ЕС. Схемите за EPR успешно подобриха управлението на отпадъците от редица продукти, като например опаковки, батерии и електрическо и електронно оборудване. Производителите ще покриват разходите за управление на текстилните отпадъци, което също така ще ги стимулира да намалят отпадъците и да увеличат кръговия характер на текстилните продукти – проектиране на по-добри продукти от самото начало. Размерът на вноските, които производителите ще плащат по схемата EPR, ще бъде коригиран в зависимост от екологичните показатели на текстилните изделия – принцип, известен като „екомодулация“.

Четете повече на официалната страница на ЕС.
Снимка: pixabay