Новини

Промяна на нормативната уредба във връзка с опасните химични вещества и смеси

В Държавен вестник от днес са публикувани изменения и допълнения на приложения А, Б и/или В на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители с включване на нови химични вещества в тях.

Стокхолмска конвенция стр. 22 – виж в ДВ.

Стокхолмса конвенция стр. 24 – виж в ДВ.

Изменение и допълнение на Приложение III на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)

Добавя се вписване за следния химикал:

„Карбофуран 1563-66-2 Пестицид“.

„Трихлорфон 52-68-6 Пестицид“.

„Късоверижни хлорирани парафини 85535-84-8 Индустриален химикал“.

„Трибутилкалаен оксид CAS № 56-35-9 Индустриален химикал

Трибутилкалаен флуорид CAS № 1983-10-4 Индустриален химикал

Трибутилкалаен метакрилат CAS № 2155-70-6 Индустриален химикал

Трибутилкалаен бензоат CAS № 4342-36-3 Индустриален химикал

Трибутилкалаен хлорид CAS № 1461-22-9 Индустриален химикал

Трибутилкалаен линолеат CAS № 24124-25-2 Индустриален химикал

Трибутилкалаен нафтенат CAS № 85409-17-2 Индустриален химикал“.

„Хексабромоциклододекан25637-99-4Индустриален химикал“.
3194-55-6
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8

„Форат 298-02-2 Пестицид“.

„Декабромодифенилов етер 1163-19-5 Индустриален химикал“.

„Перфлуорооктанова киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA съединения 335-67-1 Индустриален химикал“.

Ново Приложение VII на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие в международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)

Може да видите подробно в ДВ.