Новини

еко дизайн

Eкопроектиране на стоките с цел многократна употреба и рециклиране

Европейската комисия постигна споразумение вчера (04.12.2023 г.), между Европейския парламент и Съвета относно Регламента за екопроектирането на устойчиви продукти.

Регламентът за екодизайн ще бъде приложим за почти всички категории продукти (напр. съдомиялни машини, телевизори, прозорци, зарядни устройства за автомобили и др.). С него се създава хармонизирана рамка за определяне на изисквания за конкретни продуктови групи, за да станат те не само енергийно и ресурсно ефективни (какъвто беше случаят в съществуващата директива от 2009 г.), но и по-издръжливи, надеждни, годни за многократна употреба, модернизиране, поправяне, рециклиране и по-лесни за поддръжка. Комисията ще може да предлага нови изисквания чрез делегирани актове, когато това се налага за нови видове продукти или технологии.

Регламентът има за цел също така да улесни движението на такива продукти в рамките на единния пазар. Нов „цифров паспорт на продукта“ ще предоставя информация за екологичната устойчивост на продуктите. Той ще помогне на потребителите и предприятията да правят информиран избор при закупуването на продукти и ще помогне на публичните органи да извършват по-добре проверките и контрола. В предложението се установяват и разпоредби относно прозрачността и предотвратяването на унищожаването на непродадени потребителски продукти.

Новите правила приоритетно ще обхванат продукти с голямо въздействие, включително текстил (особено облекла и обувки), мебели (включително дюшеци), желязо и стомана, алуминий, гуми, бои, смазочни материали и химикали, както и продукти, свързани с енергопотреблението, ИКТ продукти и друга електроника.

Виж повече на сайта на ЕС.