Новини

Увеличение на глобите за замърсяване и увреждане на околната среда

Правителството прие промени в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. С тях се увеличават санкциите, които се налагат за замърсяване и увреждане на околната среда. Новите текстове определят по-високи санкции при нарушения от страна на едноличните търговци и юридическите лица.

Увеличенито е на база инфлационните процеси като се спазва принципът „замърсителят плаща“, като за някои от глобите завишението е с 50% по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества, а за други увеличението е дори 100%.

Наредбата съдържа четири приложения, всяко от които включва таблица, описание на размерите на санкциите, в това число и единичните, а именно:

  • Приложение №1 към чл. 19, ал. 4 – Замърсяващи вещества и показатели и единични размери на санкции за замърсяване на повърхностни води и водни обекти;
  • Приложение №2 към чл. 20, ал. 3 – Вредни вещества (замърсители) и единични размери на санкциите при замърсяване на атмосферния въздух;
  • Приложение №3 към чл. 20, ал. 6 – Единични размери на санкциите за вещества, предизвикващи неприятни миризми;
  • Приложение №4 към чл. 21, ал. 4 – Видове замърсители и увреждания на почвата и единични размери на санкциите.

Повече за промените четете в Постановлението на МС.

Снимка: pixabay