Новини

Предстоящи обучения

Вижте предстоящите обучения организирани от Национален Екологичен Институт:

  1. Годишни отчети по отпадъци, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – 12.03.2024 г.
  2. „Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ“ – 19.03.2024 г.
  3. Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ) – 20.03.2024 г.
  4. Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци – 05.04.2024 г.
  5. Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси – 10.04.2024 г.
  6. Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми –16.04.2024 г.
  7. Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – 24.04.2024 г.
  8. Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III) – 14.05.2024 г.