Новини

Нови правила на ЕС за емисиите от промишлеността ще засегнат по-голям брой птицеферми и свинеферми

Две директиви са гласувани в Европейският парламент за емисиите от промишлеността и портала за емисии. Целта на новите документи е намаляване на вредното въздействие на промишлеността върху въздуха, водата и почвата. Освен промишлените инсталации, от новите правила ще бъдат засегнати и по-голям обхват свинеферми и птицеферми. 

До момента големите инсталации, които извършват промишлени дейности, включително тези за интензивно отглеждане на добитък, работеха само ако притежават разрешително, издадено от националните органи. Гласуваните директиви разширяват обхвата на засегнатите промишлени предприятия, като вече се включват и широкомащабното производство на батерии, инсталации в добивната промишленост (мини) и повече животновъдни ферми. Големите стопанства за едър рогат добитък обаче, остават извън тези правила. Освен намаляване на емисиите новите правила ще изискват по-ефективно потребление на вода и използването на ресурси.

Директивата за емисии от промишлеността ще обхваща и свиневъдни стопанства с повече от 350 животински единици, които също ще минат на разрешителен режим. Относно птицефермите, промяната ще засегне стопанства с кокошки носачки с повече от 300 животински единици и за стопанства с бройлери с повече от 280 животински единици. Ферми, които отглеждат както свине, така и домашни птици, ограничението ще бъде 380 животински единици.

До момента законът обхващаше стопанства с повече от 40 000 места за домашни птици, 20 000 за производствени свине или 750 за свине майки.

Източник: в. Капитал
Снимка: Canva