Новини

Приета е нова Наредба за определяне на таксата за битови отпадъци

В брой 31 от 09.04.2024 г. на ДВ е обнародвана новата Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

Тя има за цел да подпомогне общините в дейността им по определянето на таксата за битови отпадъци. Всяка община сама ще решава кой е подходящият вариант за нея.

 С тази наредба се определят:

1. редът за изготвяне и образецът на план-сметката за относимите за календарната година разходи за извършване на дейности по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци;

2. начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци при прилагане на основите, посочени в Закона за местните данъци и такси;

3. форматът на информацията и данните относно план-сметката и таксата за битови отпадъци, които се публикуват ежегодно на интернет страницата на общината.

В масовите случаи водещата основа ще е количеството боклук, а не цената на имота, както е сега, според принципа „замърсителя плаща“.

снимка: Canva