Новини

Нова директива за престъпленията срещу околната среда в сила от днес

Новата директива за престъпленията срещу околната среда ще спомогне за постигането на европейските цели на „зелената сделка“ чрез борба с най-тежките престъпления срещу околната среда, които могат да имат опустошителни последици както за околната среда, така и за човешкото здраве, посредством средствата на наказателното право.

Новата директива ще предостави изчерпателен и актуален списък на престъпленията срещу околната среда, насочени към най-сериозните нарушения на задълженията в областта на околната среда. Държавите членки ще трябва да гарантират, че тези нарушения представляват престъпления в националното им законодателство.

С новата директива се въвеждат няколко нови категории нарушения, като например незаконно рециклиране на кораби, незаконно водовземане, сериозни нарушения на законодателството на ЕС в областта на химикалите и живака, сериозни нарушения, свързани със справянето с флуорирани парникови газове, и сериозни нарушения на законодателството в областта на инвазивните чужди видове.

Освен това държавите членки ще бъдат задължени да въведат квалифицирани нарушения, подлежащи на по-строги санкции, когато едно от нарушенията, определени в директивата, води до сериозно широко разпространено и значително увреждане или унищожаване на околната среда.

Виж директивата тук.
Снимка: Canva