Новини

Окончателно е одобрена директивата за правото на ремонт

Днес Съветът прие окончателно директивата за правото на ремонт (Right to Repair Directive). Тя е насочена към удължаване на жизнения цикъл на продуктите и насърчаване на устойчивото потребление. Ето основните аспекти на директивата:

 1. Цели и обхват:
  • Директивата има за цел да намали електронните отпадъци и да стимулира кръговата икономика.
  • Обхваща широк спектър от продукти, включително битова техника, електроника, IT оборудване и други.
 2. Изисквания към производителите:
  • Производителите са задължени да предоставят резервни части и сервизна информация за своите продукти в продължение на определен период след пускането им на пазара.
  • Тези резервни части трябва да бъдат достъпни на разумни цени и в разумни срокове.
 3. Подобряване на устойчивостта на продуктите:
  • Директивата изисква от производителите да проектират продукти, които са по-лесни за ремонт и надграждане.
  • Насърчава се използването на стандартизирани компоненти и модулни дизайни, което улеснява замяната на дефектни части.
 4. Информираност на потребителите:
  • Производителите трябва да предоставят на потребителите ясна и достъпна информация относно възможностите за ремонт и поддръжка на продуктите.
  • Включва се информация за очакваната продължителност на живота на продукта и къде могат да се намерят резервни части и сервизни услуги.
 5. Стимулиране на независимите сервизи:
  • Директивата насърчава развитието на независими сервизни центрове, като им осигурява достъп до необходимата техническа информация и резервни части.
 6. Правни аспекти и санкции:
  • Директивата предвижда санкции за производителите, които не спазват изискванията за предоставяне на резервни части и сервизна информация.
  • Въвеждат се механизми за контрол и мониторинг на изпълнението на директивата.
 7. Очаквани ползи:
  • Намаляване на количеството електронни отпадъци.
  • Подобряване на екологичния отпечатък на продуктите.
  • Повишаване на доверието и удовлетвореността на потребителите.

Тази директива е част от по-широките усилия на ЕС за преход към по-устойчива и кръгова икономика, която цели не само да защитава околната среда, но и да осигури по-голяма икономическа ефективност и ползи за потребителите.

Източник: Европейски съвет

Снимка: Canva