Новини

Управление на отпадъците по места

Представители на две от ключовите дирекции в МОСВ взеха участие в първото заседание на Постоянната комисия по околна среда, кръгова икономика и зелени политики на НСОРБ – дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” и дирекция “Управление на водите”.

Преобладаващата част от набелязаните мерки за подобряване са свързани с ВиК сектора. Основните констатирани проблеми са свързани с прилагането на директивата за пречистване на градските отпадъчни води и нуждата от изграждане на канализационна мрежа в населените места и на пречиствателни станции.

За предстоящите промени в националната и европейска нормативната уредба по управление на отпадъците говори Светла Божкова, директор на дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ. След евроизборите на дневен ред са изменения в Рамковата директива за отпадъците, в регламента за опаковките и отпадъците от опаковки, в регламента за кръговост при проектиране на превозни средства и изискванията за извеждане от употреба на спрени от движение МПС и на регламента за замърсяване с пластмасови частици. Очаква се финализиране и на още два документа, регламентиращи изискванията към превозите на отпадъци и утилизацията на негодни за употреба батерии.

Експертите обръщат внимание, че европейската регулация вече обхваща целия жизнен цикъл на отделните видове отпадъци.

Сериозни усилия на национално ниво предстоят по прилагане на изискванията за намаляване на отпадъците от храни, а също така и на текстилните отпадъци. Сериозно трябва да бъде редуцирано и количеството отпадъци от опаковки, като целта към 2040 г. е те да намалеят с 15%.

В момента подобряването на взаимоотношенията на общините с организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООО) става ключово важно, поради факта, че ООО са отговорни за създаване и поддържане на системите за разделно събиране на отпадъци. При новия модел за определяне на ТБО, липсата на добре развити системи за разделно събиране, в непосредствена близост до гражданите, негативно ще рефлектира върху задължените лица, подчертават от общините. Новите екологични регламенти предвиждат още една група отпадъци да подлежат на разделно събиране и това са фасовете от цигари.

От 2029 г. в страната трябва паралелно да заработи и депозитна система за пластмасови и метални опаковки от напитки. Залата реагира с коментари и мнения при представянето на подготвяните от МОСВ промени в ЗУО. Според тях предстои да бъде внесено предложение общините да нямат възможност да редуцират отчисленията за депониране, както и напълно да отпадне възможността за отмяна плащането на отчисления. Общинските експерти са категорични, че на практика отчисленията за депониране се превръщат в екологичен данък, който държавата се опитва да „скрие“ в начисляваната на гражданите такса битови отпадъци и остро възразиха на намеренията на екоминистерството.

Сериозен проблем от гледна точка на общините представляват и строителните отпадъци. Вече не се разрешава откриване на площадки за депониране на строителни отпадъци, в същото време държавата не предвижда средства за проектиране и изграждане на системи за повторно използване. Почти няма у нас лицензирани технологии, които да използват повторно отпадъци от строителни дейности. Така на практика този отпадък се превръща в доживотно бреме за общините.

Горещата тема за изготвяне на план-сметките за отпадъците по повия модел замърсителят плаща членовете на постоянната екокомисия на НСОРБ имаха възможност да коментират с ръководителя на екип “Местни политики и финанси” Даниела Ушатова. В периода до 01.01.2025 г. предстои сериозна работа на екипите по финанси, данъчна политика и екология в общините. Сериозна работа предстои и по подготовка на промени в ЗУО, които да регламентират развитието и управлението на системите за разделно събиране с ясни отговорности и задължения. Тревогата на експертната общност се поражда от усещането, че общините са сами в тази колосална за обществото промяна.

Източник: Кмета.бг / kmeta.bg /