МИСИЯ

АСУОС се стреми да допринесе за професионалното развитие на своите членове, да подпомага бизнеса, учебните заведения и държавната администрация, чрез даване на предложения и становища, осъществяване на приложими изследвания, разпространяване на информация за съвременните норми, стандарти, практики и средства за постигане на високите изисквания в опазването на околната среда, екологията, ефективното използване на ресурсите, устойчивото развитие и сродните им сфери.
Грижа за околната среда
Визия, поглед

ВИЗИЯ

Чиста, здравословна и добре защитена среда, подкрепяща устойчиво общество и икономика.

ЦЕЛИ

Сдружението цели да се развива и утвърждава като национална структура с цел:
  • Обединяване на специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и съдействие за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване;
  • Съдействие за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери;
  • Съдействие за развитието на научни изследвания в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери;
Изпълнени цели
Пярчета от пъзел

СРЕДСТВА

За постигане на целите си АСУОС осъществява дейността си в следните основни форми:
  • Поддържане на активен диалог с представители на местната и държавната власт при изготвяне на програми, стратегии, проекти на нормативни актове и други, касаещи управлението и опазването на околната среда;
  • Разработване и изпълнение на проекти за прилагане на природосъобразни технологии за управление на околната среда и опазване на нейните компоненти;
  • Събиране, анализиране и разпространяване на информация в медийното пространство за международните практики в областта на управление и опазване на околната среда, и едновременно с това – провеждане на собствени проучвания и предоставяне на резултатите от тях на членовете на Сдружението, както и на широката общественост;
ВИЗИЯ