Новини

Проект на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030г.)

Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030г.) е разработена въз основа на Споразумение между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, ратифицирано със закон от Народното събрание. Разработването на програмата е в изпълнение на чл.6 от Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284). Основната цел на програмата е да изпълни задълженията за намаляване на емисиите за 2020г. и 2030г., които се отнасят до общите годишни антропогенни емисии на: серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), амоняк (NH3) и фини прахови частици (ФПЧ2.5), спрямо емисиите за определената за базова 2005г., съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284.
В програмата са предвидени мерки и отговорни институции в сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух, като селско стопанство, автомобилен транспорт и битово отопление.
Намаляването на посочените емисии следва да допринесе за постигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), тоест, до нива на замърсяване, които не водят до значителни отрицателни въздействия и рискове за човешкото здраве и за околната среда.
Програмата включва целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици, сроковете за прилагането на мерките, необходимите финансови средства и отговорните институции.
Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха ще допринесе за постигането и на други цели:
– Дългосрочната цел на ЕС за постигане на нива на КАВ в съответствие с насоките за КАВ, публикувани от Световната здравна организация;
– Целите на ЕС в областта на биологичното разнообразие и екосистемите в съответствие със Седмата програма за действие в областта на околната среда;
– По-добро взаимодействие между политиката на ЕС по отношение на КАВ и други политики на ЕС, по-специално политиките в областта на климата и енергетиката.

Проекта на Националната програма, както и повече информация можете да намерите на интернет страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.