АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


ЗА НАС


Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда (АСУОС) е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Република България през 2017 г., съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Дейността на АСУОС е в обществена полза, изразяваща се в информационна, научна, консултантска и координационна дейност.
Основната цел на сдружението е обединяване на специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и съдействие за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.


ЧЛЕНСТВОУПРАВЛЕНИЕ


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Колективен върховен орган на управление на сдружението, което се състои от всички негови членове, като всеки от тях имат право на един глас. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. Те се взимат при гласуване с мнозинство.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Оперативен орган, ръководещ сдружението и вземащ решения по всички въпроси, касаещи дейността му. Състои се от три лица – членове, избирани от общото събрание за срок от три години. Сдружението се представлява от председателя или от член на управителния съвет.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Осъществява контрол за спазване на Устава на Асоциацията, Проверява и контролира финансовата дейност, както и правилното съхраняване и опазване на имуществото на Асоциацията. Състои се от три лица, които се избират от общото събрание за срок от три години.


ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Инж. Станислав Николов

Председател на Управителния съвет

Веселин Панайотов

Член на Управителния съвет

Антон Пейчев

Член на Управителния съвет

ПАРТНЬОРИ


АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ


НОВИНИ


ЗаконодателствоСъбитияЛюбопитноКОНТАКТИ


За връзка с нас, моля използвайте посочения по-долу номер, електронна поща или ни изпратете съобщение.