Новини

Проект на НИД на Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Разработването на НИД на Наредба №12 се налага във връзка със стартирана от страна на Европейската комисия (ЕК) в края на 2018г. процедура за нарушение № 2018/2248 срещу България във връзка с констатирани неточности при транспонирането в българското законодателство на Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.

Включените в НИД на Наредба №12 предложения за изменения касаят отделни фрази от няколко члена на директивата.

Очакваните резултати от направените изменения и допълнения на Наредба №12 са:
1. Пълно хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на Европейския съюз в областта на опазване чистотата на въздуха, съгласно разпоредбите на Директива 2008/50/ЕО;
2. Прекратяване на започнатата срещу страната ни наказателна процедура по нарушение № 2018/2248.

Проекта на наредбата, както и повече информация можете да видите на страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.