Новини

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление

Разработването на наредба, с която се въвеждат изисквания за качеството на твърдите горива (въглища и брикети), използвани от населението за битово отопление, е една от приложимите мерки на национално ниво за ограничаване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) и серен диоксид през зимния период. Освен подобряването на качеството на въздуха, мярката е в изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз С-488/15 от 5 април 2017г., с което България бе осъдена за неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10. Тя е заложена и в приетата през месец юни, 2019г. от Министерския съвет Национална програма за подобряване качеството на въздуха за периода 2018 – 2024г.
Проектът на Наредба е разработен на основание чл.8а от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като основната цел е подобряване на качеството на атмосферния въздух и защита здравето на населението чрез въвеждане на изисквания за качество на твърдите горива.
Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:
• Ограничаване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици и серен диоксид от използването на твърди горива за битово отопление с високо съдържание на пепел и сяра, и защита здравето на населението;
• Предотвратяване на възможността за налагане на финансови санкции на страната във връзка с решението на Съда на ЕС по дело С-488/15;
• Намаляване на емисиите на фини прахови частици и серен диоксид, с оглед изпълнение на поетите национални ангажименти за намаляване на емисиите на определени замърсители на въздуха, съгласно Директивата за националните тавани за емисии (2016/2284/ЕС).

Проекта на наредбата, както и повече информация можете да видите на страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.