Новини

НИД на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

В Държавен вестник брой: 51 от дата 28.6.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Изменението на наредбата цели въвеждане на образци и създаване на ред за ежегодно докладване на количествата и видовете отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци през предходната година, както и на количествата и видовете странични продукти, образувани през предходната година, и дейностите, за които са реализирани, в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 9 и 10 от Закона за управление на отпадъците.

С изменението на наредбата се въвеждат мерки на за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008, приложим от 1 януари 2018 година, в частност относно необходимостта от създаване на регистри от страна на операторите на съоръжения, извършващи временно съхранение на отпадъци от живак; операторите на съоръжения, извършващи преобразуване и ако е приложимо, солидифициране на отпадъци от живак и икономически оператори в определени промишлените сектори, генериращи отпадъци от живак по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/852.

С оглед отразяване на влезли в сила изменения на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, с проекта на наредба се осигурява предоставянето на информация за излезлите от употреба моторни превозни средства от категориите за превоз на повече от 8 пътници и за превоз на товари над 3,5 t (M2, M3, N2 и N3, съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата).

С изменението се правят промени на приложенията, по които се предоставят годишни отчети за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и отработени масла.

Не на последно място, изменението на наредбата цели облекчаване на административната тежест посредством прецизиране на разпоредбите относно начина на водене на отчетност, по-конкретно относно възможността за коригиране на данни, които вече са въведени в отчетните книги. Дава де възможност за отчитане на месечна база, както и се правят промени в годишните записи за наличности.

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК