Новини

Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород

Проектът на Наредба е разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с ал. 1 и § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията и в изпълнение на Националната рамка за политиката за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор.

Основна цел на наредбата е да осигури възможност за изграждане на инфраструктура за зареждане на автомобили с водород, като по този начин се допринесе за развитието на пазара на превозни средства, използващи алтернативно гориво.

С проекта на Наредба се определят техническите изисквания за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с водород. Документът регламентира и контрола на водородните зарядни станции по отношение на минималните проектни характеристики за безопасност в процеса на проектиране, изграждане и експлоатация.

Приемането на наредбата се налага, поради липсата на регулации, касаещи точките за зареждане с водород.

Документът съвместява технически и регулаторни компетентности от различни професионални области, поради което се издава от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с МВР, МОСВ, МИ и МТИТС.

При разработване на проекта на наредба е изследвана водородната мобилност, основана на добри практики в Европа, Калифорния и Канада.

Техническата материя, обхваната от наредбата, въвежда изисквания на международни стандарти, посочени в НРПРПАГТС и въведени в Република България със: СД ISO/TS 19880-1:2016, БДС ISO 14687-2:2016, БДС EN ISO 17268:2017.

Наредбата е предназначена за подпомагане дейността на всички участници в строително-инвестиционния процес съгласно правомощията им, определени в Закона за устройство на територията: възложители, строители, физически лица, упражняващи технически контрол за част „Конструктивна“, проектанти, консултанти, технически ръководители, доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване в т.ч. доставчици на съоръжения и елементи за изграждане на инфраструктура за водородни зарядни станции.

Проектът на новата Наредба можете да видите на интернет страницата на МОСВ или като килкнете ТУК.