Новини

ВъздухЗаконодателство

НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

В Държавен вестник брой: 79 от дата 8.10.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК