Новини

Общо събрание на АСУОС

Във връзка с проведено заседание на 30.09.2019 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС)“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Левски, ул. „Летоструй“ № 163А, ф.д. № 62/2017 на СГС, ЕИК 177160901, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 18.10.2018 г. от 15:00 часа в гр. София, ж.к. Яворов, алея „Даниел Неф“, бл. 73, етаж 4, ап. 7, с дневен ред на събранието, както следва:
1. Внасяне на проект за бюджет;

2. Внасяне на годишен отчет за дейността на сдружението от Управителния съвет;

3. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и редовни членове да се явят.