Новини

Изменения към Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

В Държавен вестник брой: 95 от дата 3.12.2019 г. са публикувани Изменения към Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Приети с Резолюция MEPC.286(71) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 7 юли 2017 г. В сила за Република България от 1 януари 2019 г.) Изменения на Анекс VI към MARPOL.

Измененията в Държавен вестник можете да видите ТУК