Новини

АктуалноЗаконодателствоОтпадъци

Проект на НИД на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри се цели превенция на нарушенията по Регламент 1013/2006 г. по отношение на превозите/вноса на отпадъци, подлежащи на процедура по чл. 18 от Регламента и засилване на контрола по трансграничния превоз.  Предвижда се за осъществяване на превоз/внос на отпадъци от „Зеления списък“ по приложение VII от Регламента, изпращачите на отпадъка да информират предварително съответната регионална инспекция по околната среда  и водите (РИОСВ) по местоназначение на отпадъка за предстоящия превоз. По този начин РИОСВ ще имат по-големи възможности за осъществяване на превантивен контрол на превоза/вноса на отпадъци.  Въвеждат се гранични стойности чрез нормативната уредба за съдържание на замърсители на отпадъци от „Зеления списък“, с цел недопускане на смесени и замърсени отпадъци да бъдат внасяни в страната чрез облекчения режим по чл. 18 от Регламента. С проекта на наредба се дава възможност за предоставянето на информация на електронен носител заедно с хартиения до въвеждането в експлоатация на Националната информационна система по чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците с цел навременно обработване на предоставената информация.

Причини, които налагат приемането на акта:

Основната причина, която налага изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (НИД на Наредба № 1) е възникнала необходимост от допълнителни превантивни мерки за намаляване на потенциалните рискове за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от отпадъците с произход от превоз/внос, по конкретно по отношение на подобряване проследимостта на отпадъци от „Зеления списък“ по приложение VII от Регламент 1013/2006  на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превозите на отпадъците (Регламент 1013/2006). Друга причина, която налага промените е големият обем информация, предоставян на хартиен носител и ненавременното й обработване.

Цели, които се поставят:

С проекта на НИД на Наредба № 1 се цели превенция на нарушенията по Регламент 1013/2006 по отношение на превозите/вноса  на отпадъци, подлежащи на процедура по чл. 18 от Регламента  и засилване на контрола по трансграничния превоз.

В тази връзка се въвежда уведомителен режим за случаите на внос на отпадъците по общите информационни изисквания на чл. 18 от Регламент 1013/2006. относно превозите на отпадъците. Предвижда се за осъществяване на превоз/внос на отпадъци от „Зеления списък“ по приложение VII от Регламента, изпращачите на отпадъка да информират предварително съответната регионална инспекция по околната среда  и водите (РИОСВ) по местоназначение на отпадъка за предстоящия превоз. По този начин РИОСВ ще имат по-големи възможности за осъществяване на превантивен контрол на вноса на отпадъци.  Въвеждат се гранични стойности чрез нормативната уредба за съдържание на замърсители на отпадъци от „Зеления списък“, с цел недопускане на смесени и замърсени отпадъци да бъдат внасяни в страната чрез облекчения режим по чл. 18 от Регламента.

С проекта на наредба се въвежда възможност за предоставянето на информация на електронен носител заедно с хартиения до въвеждането в експлоатация на Националната информационна система по чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците с цел навременно й обработване.

Очаквани резултати от прилагането:

Измененията и допълненията на Наредба № 1 ще допринесат за подобряване на проследимостта на отпадъците от „Зеления списък“ по приложение VII от Регламент 1013/2006, както и на проследимостта по отношение на техния компонентен състав с оглед недопускане на вноса на смесени и замърсени отпадъци. Предвидените изисквания за предоставяне на информация ще допринесат за улесняване и за засилване на контрола от страна на РИОСВ при превоз/внос на тези отпадъци в страната чрез облекчения режим по чл. 18 от Регламент 1013/2006 г. С това ще се засили и превенцията на евентуални нарушения, респ. превенцията на незаконен превоз на отпадъците по смисъла на чл. 2, параграф 35 от Регламента. С предложените мерки ще се ограничат и потенциалните рискове за човешкото здраве и за околната среда при наличието на замърсители на отпадъците от „Зеления списък“ по приложение VII от Регламента, респ. нерегламентираното им смесване с други отпадъци.

Проекта, както и повече информация може да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.