Новини

АктуалноЗаконодателствоХимични вещества

Постановление № 380 от 30.12.2019 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по ЗЗВВХВС

В Държавен вестник брой: 2 от дата 7.1.2020 г. е публикувано Постановление № 380 от 30.12.2019 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

С тази наредба се определят:
1. условията, редът и сроковете за издаване, отказване, изменение, прекратяване и отнемане на разрешението за освобождаване по чл. 20а, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), наричано по-нататък „разрешение за освобождаване“;
2. изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда;
3. информацията, която лицата, получили разрешение за освобождаване, са длъжни да поддържат и предоставят ежегодно до 31 януари на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, наричан по-нататък „Междуведомствен съвет“.

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК