Новини

АктуалноЗаконодателствоХимични вещества

Изменение на Приложение VIII от Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP

В Официален вестник на Европейския съюз, L 006, 10 януари 2020 г. е публикуван ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/11 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси с оглед на информацията във връзка със спешните действия от здравен характер.

Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, като се прилага от 1 януари 2020 г.

Чрез публикувания Регламент се прави изменение в Приложение VIII на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP), касаещо прилагането на изискванията за пускане на пазара на опасни смеси и за предоставяне информация на центровете по токсикология, които трбяваше да влезнат в сила от 1.1.2020 г. в съответствие с член 45 на Регламента CLP и Регламент (ЕС) 2017/542 на Комисията от 22 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси посредством добавяне на приложение относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер, в т.ч. уникален идентификатор на формулата (UFI), както и за предоставяне чрез хармонизиран формат на информация до центровете по токсикология.

Чрез приетия Делегиран Регламент (ЕС) 2020/11 се отлага първата дата за съответствие за хармонизирано докладване от. 1.1.2020 г. на 1.1.2021 г. Самото изменение също въведе няколко промени в начина на предоставяне на информация.

На 15 януари 2020 г. се проведе семинарът по CARACAL с Комисията, представители на ECHA, назначени органи, центрове по токсикология и заинтересовани страни в сектора, за да обсъдят второ изменение на приложение VIII, произтичащо от някои въпроси в определени отраслови сектори. Бяха обсъдени редица практически решения и сега резултатите от семинара ще бъдат разгледани от Комисията при изготвянето на преработен правен текст, който ще бъде представен на CARACAL през март. Ревизията възнамерява да разгледа въпроси като висока и непредсказуема променливост в състава на определени продукти.

Промените, породени от първата и втората промяна, ще бъдат представени в следващ уебинар за центрове по токсикология  на тема „Центрове по токсикология 2020 – Къде сме сега?“.