Новини

Общо събрание на АСУОС

Във връзка с проведено заседание на 27.02.2020 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС)“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Левски, ул. „Летоструй“ № 163А, ф.д. № 62/2017 на СГС, ЕИК 177160901, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 17.03.2020 г. от 15:00 часа в гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73, вх. 1, ет. 4, ап. 7, с дневен ред на събранието, както следва: I. Промени в Устава на АСУОС; II. Разни. При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като може да се проведе, колкото и членове да се явят.