Новини

АктуалноЗаконодателствоОтпадъци

НИД на Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

В Държавен вестник брой: 26 от дата 22.03.2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) буква „з“ се изменя така:
„з) за 2020 г. – 69 лв./т;“
б) създават се букви „и“ и „к“:
„и) за 2021 г. – 82 лв./т;
к) за 2022 г. и всяка следваща година – 95 лв./т;“.
2. В т. 2:
а) буква „з“ се изменя така:
„з) за 2020 г. – 69 лв./т;“
б) създават се букви „и“ и „к“:
„и) за 2021 г. – 82 лв./т;
к) за 2022 г. и всяка следваща година – 95 лв./т;“.

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК