Новини

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства

С проекта на ПМС се правят промени в Приложение № 1 към Наредбата за излезлите от употреба моторните превозни средства с цел транспониране на Директива 2020/362/ЕС и Директива 2020/363/ЕС, с които се изменя Приложение II към Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства. В Приложение II към директивата са въведени освобождавания от забраната за употреба на олово, живак, кадмий или шествалентен хром, които Европейската комисия периодично преразглежда.

В настоящото изменение на Приложение II към директивата се стеснява обхватът на освобождаване на използването на олово в електрически връзки в интегрални схеми с обърнат монтаж на кристала в корпуса за превозни средства, чийто тип е одобрен след 1 октомври 2022 г. Оловото ще може да се употребява и в припой за запояване на многопластови стъкла с определен ток на спойката, в превозни средства и резервни части към тях, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г. Съществуващите подходящи алтернативни вещества на шествалентния хром все още не могат да бъдат използвани в продукти, поради което се въвежда освобождаването за абсорбционни хладилници, проектирани да работят изцяло или частично с електрически нагревател да се определи за превозни средства и резервни части, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2020 г.

Срокът за обществено обсъждане е 01.04.2020г.

Проекта на наредбата, както и мотиви можете да видите на страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.