Новини

АктуалноВодиЗаконодателство

Проект на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите.

Европейската комисия е издала Решение (ЕС) 2018/229, в което са посочени резултатите от процедурата по интеркалибрация. Тъй като резултатите, посочени в част 1 и част 2 от приложението към Решението, са в съответствие с нормативните определения, дадени в раздел 1.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, съответните гранични стойности следва да се използват в класификациите на мониторинговите системи на държавите членки. В проекта на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. са отразени определените в резултат от процедурата по интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки, съгласно Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията.

В НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. също е предложено допустимите стойности за обща алфа и обща бета радиоактивност да бъдат запазени като контролни параметри и да е необходимо провеждането на задължителен мониторинг по тях, като те няма да се включват в оценката на екологично състояние. При наличие на превишаване на контролните нива следва да се изисква провеждане на допълнителни изследвания за установяване на източниците на повишените нива.

Проекта на наредбата можете да видите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.