Новини

ЗаконодателствоПревантивна дейност

Проект на ПМС за изменения и допълнения на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет се правят изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, както и изменения в Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 3, бр. 23 и бр. 74 от 2019 г.)

Срокът за представяне на становище по общественото обсъждане е 06.04.2020 г.

Причините, налагащи промените са свързани с необходимостта от повишаване на ефективност в работата на администрацията на Министерство на околната среда и водите, свързана с осигуряване и анализ на данни и информация относно компонентите на околната среда, както и факторите, които замърсяват или увреждат околната среда. Различни административни звена в Министерството на околната среда и водите, както и различни органи на власт – Регионални инспекции по околна среда и води, Басейнови дирекции, в процеса на осъществяване на своята дейност, събират информация и данни, които пряко се отнасят до компонентите на околната среда и факторите, които я замърсяват или увреждат. Необходимо е да се подобри обмена наинформацияс органи на власт, осъществяващи контрол съгласно екологичното законодателство. Необходимое подобряване на организацията по събиране на данни, чрез което ще се подобри контролът,осъществяван както от Министерство на околната среда и водите, така и от другите органи на власт, по спазване на екологичното законодателство, в това число Басейнови дирекции, Регионални инспекции по околна среда и води. Промените се налагат и поради необходимостта от създаване на самостоятелно административно звенов МОСВ, чрез което да се наблюдава необходимата информация и което координирано с другите специализирани административни звена в министерството да подпомагат министъра на околната среда и водите в осъществяване на правомощията му по специализираното законодателство.

Проектът на постановлението и допълнителна информация можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.