Новини

Консултационен документ относно извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието на предложения за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Открива се консултация по повод извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието на предложения за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

С планираните промени се цели осигуряване на съответствие на режимите по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с изискванията на Решение № 704 на МС от 5.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, постигане на пълно съобразяване с разпоредбите на Директива 1999/22 относно държането на диви животни в зоологически градини, Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици. Също така се търси „изчистването“ на застъпващи се правомощия и дублиращи се режими, с оглед облекчаването на административна тежест.

Консултацията е насочена към:

– институциите, които реализират и участват в реализацията на регулаторната политика в рамките на обхвата на ЗБР;

– физическите и юридическите лица, които имат определени задължения и подлежат на определени регистрационни/лицензионни режими по ЗБР и техните организации;

– природозащитните организации;

– академичните среди.

Цел на консултацията: Консултацията се провежда на основание чл. 24, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, за да се запознаят заинтересованите страни с проблемите и предложенията за разрешаването им, като им бъде предоставена възможност да изразят мнението и становището си по предвижданите промени и очакваните въздействия в областта на опазването на биологичното разнообразие.

Съпътстващи цели на консултацията са:

  • събиране  на допълнителна релевантна информация, данни и знания в сферата на регулиране на Закона за биологичното разнообразие;
  •  идентифициране на допълнителни възможности за постигане на заложените цели, алтернативни на предложенията;
  • оценка на въздействието на предлаганите промени;
  • тестване на приемливостта на формулираните идеи и варианти за решения;
  • ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените и постигане на целите на правителствената политика, с оглед оценката на въздействието им.

Форма: писмена консултация чрез Портала за обществени консултации. Предвиждат се и провеждане на срещи със заинтересовани страни, изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона, включително МСП.

Срок за провеждане на консултацията: консултацията се открива за 30 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на уредбата в областта на опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в България.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация);

Страницата на МОСВ /https://www.moew.government.bg/;

E-mail s.liubenova@eurolex.bg;

Адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1;

Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70.

Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация:

Северина Любенова, тел 0888 599 468.

Обратна връзка: След приключването на консултацията всички предложения ще бъдат обобщени в справка за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.

В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след получаване на становищата и препоръките да се анализира правилно въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име или наименование на съответното лице.

Дата на откриване: 7.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.6.2020 г.

Текстовете на документите и допълнителна информация можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.