Новини

Консултационен документ относно извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието на предложения за изменение и допълнение на Закон за опазване на околната среда

Откриват се консултации по повод извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието на предложения за изменение и допълнение на Закон за опазване на околната среда.

С планираните промени се цели подобряване на уредбата с цел усъвършенстване на законовия текст, оптимизация на засегнатите процедури и облекчаване на административното обслужване, постигане на по-високи нива на хармонизация с европейското законодателство с цел повишаване публичността и отчетността на процесите и засилване ефективността на контролната дейност в административните структури.

Консултацията е насочена към:

– към институциите, които реализират и участват в реализацията на регулаторната политика и осъществяват административно обслужване и контрол в рамките на обхвата на ЗООС;

– към физическите и юридическите лица, които имат определени задължения и подлежат на определени регистрационни/разрешителни режими по ЗООС и техните организации;

– към физическите и юридическите лица, които имат определени задължения и подлежат на определени регистрационни/разрешителни режими по Закона за управление на отпадъците и Закона за водите;

– природозащитните организации.

Цел на консултацията: Консултацията се провежда на основание чл. 24, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, за да се запознаят заинтересованите страни с проблемите и предложенията за разрешаването им, като им бъде предоставена възможност да изразят мнението и становището си по предвижданите промени и очакваните въздействия в областта на защитата на околната среда, както и да съгласуват предложените изменения и допълнения с тях.

Съпътстващи цели на консултацията са:

· събиране  на допълнителна информация, данни и знания в сферата на регулиране на Закона за околната среда;

·  идентифициране на допълнителни възможности за постигане на заложените цели, алтернативи на предложенията;

·  оценка на въздействието на предлаганите промени;

·  тестване на приемливостта на формулираните идеи и варианти за решения;

· ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените и постигане на целите на правителствената политика, с оглед оценката на въздействието им.

Форма: писмени консултации чрез Портала за обществени консултации. Предвиждат се и провеждане на срещи със заинтересовани страни, изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона, включително МСП.

Срок за провеждане на консултациите: обществената консултация се открива за 30 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на уредбата на административно обслужване, административно регулиране и контрол в контекста на целите на правителствената политика в областта на опазването на околната среда в България.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5134

E-mail p.kyosev@eurolex.bg

Адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1

Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70

Системата за сигурно електронно връчване edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация:

Петър Кьосев, тел 0886 81 53 76.

Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.

Дата на откриване: 8.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 7.6.2020 г.

В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след получаване на становищата и препоръките да се анализира правилно въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име или наименование на съответното лице.

Текстовете на документите и допълнителна информация можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.