Новини

Законодателство

Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ във връзка с въвеждане на такси по ЗООС

ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, съгласно чл.72 от ЗООС, е изготвен с цел привеждането ѝ в съответствие с изменението и допълнението на ЗООС от 2018г. и въвеждане на таксa за провеждане на обединена процедура по чл. 94, ал. 1, т. 9 от закона. Процедурата се провежда по реда на Глава шеста от ЗООС в случаите на инвестиционно предложение (ИП), което подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), и на поне една от процедурите по издаване на комплексно разрешително (КР), и/или одобряване на доклад за безопасност (ДБ) на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал, за което е предвидено заплащане на обща редуцирана такса от възложителя. Допълнително, с предложението за изменение се цели актуалност на Тарифата с действащите разпоредбите на ЗООС и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) по отношение на съвместно провеждащите се процедури по ОВОС и оценка за съвместимост (ОС), и екологична оценка (ЕО) и ОС, както и прецизиране на основанието за актуализация на КР съгласно ЗООС. Предвидена е и промяна във връзка с чл. 18, т.3, буква б) на Тарифата, по отношение освобождаване на общините от такса при отстраняване на трупове на китоподобни от плажните ивици.

Срокът за обществено обсъждане е 18.06.2020г.

Можете да видите проекта и допълнителна информация на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.