Новини

ОтпадъциСъбития

Обучение на тема: „Управление на хранителните и растителните отпадъци – практическо прилагане на изискванията в законодателството, отговорности и задължения“ – 30.07.2020 г. – гр. София

АСУОС е партньор в организиране провеждането на обучение за разясняване на актуалната нормативна уредба по управление на хранителните и растителни отпадъци.

Дата и място на провеждане: 30.07.2020 г. – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, център за обучения „Проджект Лаб“ (Project Lab), в непосредствена близост до „Лъвов мост“.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения и отговорности, свързани с управлението на биоразградимите отпадъци и по-конкретно зелените отпадъци, от паркове и градини, зелени площи на територията на общини, производствени предприятия, търговски обекти, стопански и административни сгради, както и за хранителни и кухненски отпадъци от ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

Ще бъде обърнато внимание на необходимите документи, които лицата извършващи дейности с такива отпадъци следва да притежават и водят – разрешение по ЗУО, отчетност на отпадъците, включително изготвянето и предоставянето на годишните отчети по отпадъци пред Изпълнителна агенция по околна среда. Също така ще се разгледат изискванията за производството и употребата на продукти от оползотворяване на биоотпадъци, получаване на статут „край на отпадъка“ и др.

Участниците ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа, като ще бъдат дадени отговори на въпросите, които касаят отделните участници, ще бъдат разгледани различни примери.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 • ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците;
 • Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти);
 • Закон за управление на отпадъците;
 • Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци;
 • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

– Лица, които образуват биоразградими отпадъци – общини, производствени предприятия, стопански и административни сгради, ресторантите, заведенията за обществено хранене, търговските обекти, предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

– Лица, извършващи дейности с биоразградими отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на съоръжения за компостиране или анаеробно разграждане на биоотпадъци; лица, извършващи друго оползотворяване.


Лектор:

 • Александър Иванов – Експерт по управление на биоразградими отпадъци в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Александър Иванов е бакалавър по екология и опазване на околната среда. Професионалната му биография включва дългогодишен опит по разработване и прилагане на нормативната уредба по управление на битовите отпадъци, по-конкретно биоразградимите отпадъци, придобит при изпълнение на експертни длъжности в МОСВ. Като такъв е изпълнявал задължения свързани с:

 • Въвеждане на изискванията на европейското законодателство в областта на отпадъците в националната нормативна уредба.
 • Разработване и прилагане на цялостен модел за управление на биоразгридимите отпадъци в страната.
 • Разработване на ръководства и методически документи за прилагане и спазване на нормативните изисквания при управление на биоразгридимите отпадъци;
 • Обучение на специалисти от администрацията и бизнеса в дейностите по разделно събиране и третиране на биоразградимите отпадъци;

Програма за обучението: „Управление на хранителните и растителните отпадъци – практическо прилагане на изискванията в законодателството, отговорности и задължения“

Таксата за участие е 225 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: обяд, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.