Новини

ВъздухЗаконодателствоОтпадъци

Проект на НИД на Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Във връзка с официално уведомително писмо по Процедура за нарушение № 2019/2271 срещу България по Директива 2010/75 и по-конкретно с бележка 5 към т. II Правен анализ, относно неправилно транспониране на чл. 49 от Директивата, е разработен проекта на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци относно нормите за допустими емисии в отпадъчните води. Целта на промяната е отстраняване на несъответствието на разпоредбата на чл. 52 от Наредба № 4 с чл. 49 от Директива 2010/75/ЕС.

Проекта на Наредбата, както и допълнителна информация можете да намерита на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.