Новини

АктуалноВъздухЗаконодателствоКлиматПревантивна дейност

ПМС за ИД на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации …

Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. (обн. ДВ бр.74/05.09.2014 г., изм. ДВ. бр. 3/05.01.2018 г.)

Причините, които налагат изменението на Наредбата са промените в европейското законодателство, свързани с новите правила за действие на четвъртата фаза на Европейската схема за търговия с емисии (2021 – 2030 г.) и транспонирането им в националното законодателство чрез изменението и допълнението на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн. ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 25 от 20.03.2020 г.).

Писмени становища на заинтересованите страни се приемат в срок до 02.11.2020 г.

Повече информация на сайта на МОСВ или ТУК.