Новини

ЗаконодателствоКонтролПревантивна дейност

Проект на ПМС за ИД на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ

Проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ (Наредба) е разработен във връзка с отстраняване на несъответствие между чл.15, ал.1 от ЗОПОЕЩ и чл.2, ал.1 от Наредбата, решаването на практически въпроси при прилагането й/необходимост от допълване/подобряване на текстове, в т.ч. уреждане на:
– оправомощаване на лица от министъра на околната среда и водите за даване на указания, съобразно чл.6, ал.3 от Наредбата;
– начина на депозиране и вида на декларация за достоверност на данните по чл.6, ал.4 от Наредбата от операторите по чл.17 от ЗОПОЕЩ;
– изпълнението на задълженията на длъжностните лица по чл.2, ал.1 от Наредбата, предвид разпоредбата за предоставяне от органите на изпълнителната власт по чл.16 от ЗОПОЕЩ само на интернет адреса, на който е налична информацията по чл.4 от Наредбата, съгласно чл.7, ал.1 от същата, респ. разпоредбата за неуведомяване по чл.8, ал.1 от Наредбата.
Целта на проекта за изменение и допълнение на Наредбата е да се подобри практическото й прилагане.

Писмени становища на заинтересованите страни се приемат в срок до 08.11.2020 г.

Повече информация на сайта на МОСВ или ТУК.