Новини

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет относно масоворазпространени отпадъци и биоразградими отпадъци

Проектът на ПМС има за цел да въведе изискванията на приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет „Отпадъци“, и по специално направените законодателни промени в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС, Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Писмени становища на заинтересованите страни се приемат в срок до 23.11.2020 г.

Повече информация на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.