Новини

ВъздухЗаконодателство

Постановление № 320 от 23.11.20 г. за ИД на Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации…

В Държавен вестник брой: 101 от дата 27.11.2020 г. е публикувано Постановление № 320 от 23 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии, приета с Постановление № 265 на Министерския съвет от 2014 г.

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК