Новини

АктуалноЗаконодателствоОтпадъциПревантивна дейност

Доклад за екологична оценка на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите чрез дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ публикува Съобщение за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по изготвения доклад за екологична оценка на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Осигурен е и достъп до проекта на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

Пълната информация може да намерите на сайта на МОСВ или тук:

Съобщение за провеждане на консултации

Нетехническо резюме на доклада за екологична оценка

Доклад за екологична оценка на Националния план за управление на отпадъците за периода с приложения към него

Проект на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.