Новини

ВодиЗаконодателство

Проект на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите.

В Решение (ЕС) 2018/229 на Европейската комисия, са посочени резултатите от процедурата по интеркалибрация. Тъй като резултатите, посочени в част 1 и част 2 от приложението към Решението, са в съответствие с нормативните определения, дадени в раздел 1.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, съответните гранични стойности следва да се използват в класификациите на мониторинговите системи на държавите членки.

Във връзка с горепосоченото беше изменена Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води с Наредба № Н-1 от 10 септември 2020 г. (обн. ДВ и доп. ДВ. бр. 85 от 2 октомври 2020 г.) за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г., издадена от министъра на околната среда и водите.

С писмо вх. № 33-00-113/26.10.2020 г. на МОСВ, деканата на Биологическия факултет на Пловдивски университет, уведомява МОСВ за установено несъответствие в Наредба № Н-1 от 10 септември 2020 г. в две от скалите за оценка, касаещи биологичен елемент за качество (БЕК) макрофити.

Установено е, че се касае за технически грешки при записването на стойностите в двете скали при изготвянето на проекта на Наредба № Н-1 от 10 септември 2020 г. Въз основа на горното е изготвен проект на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г.

Повече информация на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.