Новини

ВъздухЗаконодателствоКлиматКонтролПревантивна дейност

Проект на ПМС за ИД на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта

С проекта на Постановление на Министерския съвет  за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта, се въвежда процедура за икономическите оператори, които искат да се възползват от предвидената в чл. 66, ал. 4 от Закона за ограничаване изменението на климата възможност, за намаляване на емисиите парникови газове (ПГ) на използваните горива нагоре по веригата.

Намаляване нагоре по веригата се осъществява на практика чрез реализирането на проекти, свързани с въвеждане на различни технологии, водещи до намаляване на емисиите ПГ при добив на суровината за производство на  горива.

С предвидените изменения ще се предостави допълнителна възможност на задължените лица да отчетат намаления на парникови газове и чрез такъв тип проекти. Намалява се и административната тежест, чрез облекчаване на процедурата за верифициране на годишните доклади на задължените лица.

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 08.01.2021 г.

Повече информация на саъйта на МОСВ или като кликнете ТУК.