Новини

ЗаконодателствоКонтролПревантивна дейностТехнологии

Проект на ПМС за ИД на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара урежда информацията, която трябва да се предостави със заявленията за освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда и за пускане на пазара, редът за отчитане на резултатите от освобождаването на ГМО и изискванията към плана за наблюдение след пускане на пазара, правилата за проследяемост на ГМО, които се предлагат на пазара, минимално допустимо съдържание на ГМО, за което не се прилагат правилата за етикетиране, както и правилата за изтегляне от пазара и унищожаване на ГМО или на продукти, които се състоят от или съдържат ГМО.

Тази наредбата не е претърпяла съществени изменения от 2008 г. насам. Поради това се налага тя да бъде приведена в съответствие с настъпилите промени на законодателството на Европейския съюз, по конкретно да се въведат в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО.

Повече информация на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.