Новини

ЗаконодателствоОтпадъци

Изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет относно масово разпространени отпадъци и биоотпадъци

В Държавен вестник брой: 2 от дата 8.1.2021 г. е публикувано Постановление № 420 от 31 декември 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет относно:

  • Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки
  • Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства
  • Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
  • Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
  • Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
  • Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
  • Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
  • Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 29 от 1999 г.), се отменя.

Постановлението в Държавен вестник можете да видите ТУК