Новини

ЗаконодателствоОтпадъци

Отмяна на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 от 1999 г.

В Държавен вестник брой: 2 от дата 8.1.2021 г. е публикувано Постановление № 420 от 31 декември 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

С § 9. посоченото изменение Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 29 от 1999 г.), се отменя.

Постановлението в Държавен вестник можете да видите ТУК