Новини

ЗаконодателствоКонтролОбщиниОтпадъци

Проект на НИД на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Проектът на Наредба и внесеният наскоро в Народното събрание ЗИД на ЗУО имат за цел да въведат част от изискванията на приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет „Отпадъци“, и по специално Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.

С изменението на Директива 1999/31/ЕО е въведена цел за намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 г., която може да бъде отложена с 5 г., при условие, че държавата е постигнала намаление до 25 % към същата година. Същевременно, от 2030 г. се въвежда ограничение за депониране на битови отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване.

Повече информация на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.