Новини

ЗаконодателствоКонтролОбщиниОтпадъци

Проект на НИД на Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци

Проекта на Наредба има за цел подобряване на законодателството по управление на отпадъците и по-конкретно разширява се обхвата на акта, като се разписват ангажиментите към лицата, извършващи дейности с битови отпадъци и кметовете на общини по отношение изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.

Удължени са някои административни срокове, които РИОСВ следва да спазват, с цел намаляване на административната тежест, както и са изчистени технически пропуски по текстовете на Наредбата.

Повече информация на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.