Новини

ЗаконодателствоКонтролПревантивна дейностХимични вещества

Постановление № 29 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В Държавен вестник брой: 10 от дата 5.2.2021 г. е публикувано Постановление № 29 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет относно:

  • Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • Наредбата за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
  • Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Постановлението в Държавен вестник можете да видите ТУК