Новини

Указания за извършване и документиране на оценката на безопасносттана съхранението на опасни химични вещества и смеси

На основание чл. 10 и § 3 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн. ДВ, бр. 43 от 7.6.2011 г., изм. и доп. с ПМС № 29/1.02.2021 г., обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2021 г.), министърът на околната среда и водите издава указания за прилагането на Наредбата и определя със заповед формàта за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

Указанията можете да свалите от ТУК