Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

На интернет страницата на МОСВ е публикуван за обществено обсъждане и даване на писмени становища проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

С предложения проект се правят изменения и в следните нормативни актове:

  • Закон за енергията от възобновяеми източници;
  • Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
  • Закона за ограничаване изменението на климата.

Проектът има следните основни цели:

  • Предотвратяване на неспазването на определени изисквания от Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, чрез въвеждането на забрана за предоставяне на пазара, включително чрез продажба онлайн, на контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени и които се използват при сервиз и поддръжка на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, както и забрана за рекламата на флуорсъдържащи парникови газове без да са изпълнени конкретни изисквания;
  • Намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител, както и привеждане в съответствие на ЗЧАВ с разпоредбите на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Закона за регистър БУЛСТАТ;
  • Изпълнение на Плана за действие за 2021г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС:
  • Осигуряване прилагането на определени национални разпоредби, изисквани от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011. Мерките, осигуряващи прилагането на законодателството на Съюза за течни горива, бои, лакове, химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси, авторепаратурни продукти, продукти от обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕС) № 517/2014, са заложени в ЗЧАВ и в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
  • Въвеждане на мерки за прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1435 относно задълженията на регистрантите да актуализират своите регистрации съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) в ЗЗВВХВС;
  • Осигуряване прилагането на Делегирано решение (ЕС) 2020/1071 на Комисията от 18 май 2020 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването от системата на ЕС за търговия с емисии на пристигащи полети от Швейцария чрез изменение на Закона за ограничаване изменението на климата;
  • Изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници за уеднаквяване на разпоредбите на ЗЕВИ с направените изменения на ЗЧАВ и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на имейл адрес: info@asuos.eu

Проекта на Наредбата, както и мотивите можете да намерите на интернет страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.

Източник: МОСВ