Новини

АктуалноЗаконодателствоКонтролОтпадъциПревантивна дейност

Европейска гражданска инициатива: „Върни пластмасата“ (ReturnthePlastics) относно рециклирането на пластмасови бутилки

Европейската комисията взе решение на 13.08.2021 г. да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Върни пластмасата: гражданска инициатива за въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел рециклирането им“.

Организаторите на инициативата призовават Комисията да представи предложение за:

  • въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел рециклирането им;
  • насърчаване на всички държави — членки на ЕС, за това супермаркетите (веригите), продаващи пластмасови бутилки, да инсталират машини за обратен прием на пластмасовите бутилки, които са били закупени и използвани от потребителя, с цел тяхното рециклиране; както и
  • задължаване на предприятията, произвеждащи пластмасови бутилки, да плащат данъци върху пластмасата за системата за рециклиране и депозиране на пластмасови бутилки (съгласно принципа „замърсителят плаща“).

Комисията счита, че тази инициатива е правно допустима, тъй като отговаря на необходимите условия. На този етап Комисията все още не е анализирала инициативата по същество.

Следващи стъпки

След днешната регистрация организаторите могат да започнат да събират подписи. Ако в рамките на 1 година европейска гражданска инициатива получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави членки, Комисията трябва да се задейства. Комисията може да реши дали да уважи или не искането, като ще трябва да обоснове решението си.

Контекст

Европейската гражданска инициатива беше въведена с Договора от Лисабон като инструмент, с който разполагат гражданите, за определяне на дневния ред. Тя стартира официално през април 2012 г.

Условията за допустимост са: 1) предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, 2) да не представлява явна злоупотреба, да не е явно несериозно или злонамерено и 3) да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

До момента Комисията е получила 107 искания за стартиране на европейска гражданска инициатива, 82 от които бяха допустими и съответно можеха да бъдат регистрирани.

За повече информация

„Върни пластмасата: гражданска инициатива за въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел рециклирането им“

Европейски граждански инициативи, за които в момента се събират подписи

Форум на европейската гражданска инициатива

Кампания #EUTakeTheInitiative

Източник: https://ec.europa.eu/